Indian Academy of Echocardiography

Already Registered
Sign in

New User?
Sign up

Executive Committee


 

Present Executive Committee 2022-23

 

President

 

Dr Satish C Govind

E-mail : president@iaecho.in

President-Elect

 

Dr I B Vijayalaxmi

E-mail : dr_vj@hotmail.com

Vice-President

 


Dr Manivasagam

Honorary General Secretary


Dr Rahul Mehrotra

E-mail : secretariat@iaecho.in

Joint Secretary


Dr Johann Christopher

E-mail : johann1403@gmail.com

Treasurer


Dr Vivek Tandon

Immediate Past President

 

Dr C K Ponde

E-mail : jjpshekhar277@gmail.com

Immediate Past Secretary


 

 

JIAE Editor

 

Dr Manish Bansal
E-mail : editor@jiaecho.org

 

 

 

Members

 

Dr. G Prathap Kumar (Chennai)

Dr. K Suresh (Trivandrum)

Dr. Prayaag Kini (Bengaluru)

Dr. Rajat Subhra Ghose (Kolkata)

Dr. Harin Kamleshbhai Vyas (Mumbai)

Dr. Vinayak Agarwal (Delhi)

Dr. Rajat Mohan (Delhi)

Dr. Mukesh Kumar Sharma (Udaipur)

Dr. Parekh Maulik Bharatbhai (Mumbai)

 

 

Permanent Co-Opted Members (Past Presidents)

 

Dr Savitri Shrivastava

Dr S K Parashar

Dr G Vijayaraghavan

Dr J C Mohan

Dr P Krishnamraju

Dr Rakesh Gupta

Dr S K Kaushik

Dr A V Anjaneyulu

Dr R Alagesan

Dr R J Manjuran

Dr S T Yavagal

Dr R R Kasliwal

Dr Nitin Burkule

Dr V Amuthan

Dr H K Chopra

Dr S Shanmugasundaram

Dr Sameer Shrivastava

Dr Soumitra Kumar

Dr K Raghu

 

 

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22